Smeg Limited Edition - Special Editions - Coca Cola Unity

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de iconische "Harmony"-commercial, met een diverse groep jonge mensen die samen zingen op een Italiaanse heuveltop die ze "I'd like to teach the world to sing, in perfect harmony", lanceert Coca-Cola de 1971 Unity Collectie, waaronder een speciale limited edition SMEG FAB koelkast valt: "Unity"

1971 Unity

De SMEG 1971 Unity FAB28-koelkast, heeft dezelfde lijnen, functies en kwaliteit die de retro-stijl koelkasten van SMEG wereldwijd beroemd hebben gemaakt, maar dan bekleed met uniek op Coca-Cola geïnspireerd kunstwerk dat de geest van inclusiviteit, diversiteit en optimisme belichaamt waar de Harmony-commercial om bekend staat.

WIN EEN UNIEKE SMEG UNITY KOELKAST

Smeg brengt van deze Unity-koelkast een speciaal, uniek item in beperkte oplage, dat niet in de verkoop beschikbaar zal zijn. 

Maar jij maakt kans om één van deze unieke collector's items ter waarde van €2699,00 gevuld met Coca-Cola drinks te winnen! 

Wat hoef je te doen? 

1. Volg @smeg_be & @cocacolabelgium of Instagram/Facebook

2. Download de SmegAR app, beschikbaar op App store & Google Play.

3. Zoek de kleurrijke Smeg Unity koelkast, plaats hem in je omgeving dankzij augmented reality en maak een originele, leuke video of foto waarin je een Coca-Cola deelt naast de koelkast, in harmonie met je vrienden of familie.

4. Deel de foto of video op je account als post of story en tag @smeg_be & @cocacolabelgium en gebruik #smegunitybelgium

De wedstrijd loopt tot en met 31 januari 2022. De meest originele, leuke, creatieve inzending wint en de winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd op 4 februari 2022.

 

Wedstrijdreglement Smeg x Coca Cola Unity fridge “FAB28RDUN5”

I.             Algemene wedstrijdvoorwaarden

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd "Maak kans op een exclusieve, limited edition Smeg x Coca Cola Unity koelkast t.w.v. € 2599,00" (de “Wedstrijd”) die wordt georganiseerd door Smeg Belgium BV, met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 12, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), met ondernemingsnummer 0437.759.812

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, erkent de deelnemer dat hij/zij dit wedstrijdreglement heeft gelezen en begrepen. Bovendien aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit wedstrijdreglement en al haar bepalingen, alsook alle beslissingen die Smeg Belgium in verband met de Wedstrijd zal nemen.

 

II.           Deelnemingsvoorwaarden

Elke natuurlijke persoon die op het ogenblik van zijn/haar deelname aan de Wedstrijd 18 jaar of ouder is en zijn officiële woonplaats in België of Luxemburg heeft, kan deelnemen aan de Wedstrijd.

De personeelsleden van Smeg Belgium en de personen gedomicilieerd op hetzelfde adres van de personeelsleden, mogen niet aan de Wedstrijd deelnemen.

Smeg Belgium behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de deelnemer opgegeven informatie te controleren, om na te gaan of aan de deelnemingsvoorwaarden is voldaan.

In het geval dat een deelnemer niet aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet (zelfs indien hij/zij als winnaar wordt uitgeroepen), verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op de Prijs (zoals hieronder gedefinieerd), zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

III.          Verloop van de wedstrijd

De Wedstrijd loopt van 10 januari 2022 tot 31 januari 2022.

Om geldig aan de Wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer Smeg Belgium en Coca-Cola Belgium volgen op Instagram en/of Facebook, of de Smeg AR app downloaden, de Smeg Unity koelkast “FAB28RDUN5” plaatsen in zijn/haar omgeving met de app. Vervolgens moet de deelnemer een foto of video maken waarbij de koelkast in beeld staat samen met een Coca-Cola consumptie en deze foto delen op zijn/haar sociale media pagina op Facebook of Instagram waarin de hashtag #smegunitybelgium gebruikt wordt.

Tussen 31 januari 2022 en 4 februari 2022 wordt 1 winnaar geselecteerd door Smeg Belgium.

De winnaar is gekozen op basis van de meest originele inzending, die geoordeeld wordt door Smeg Belgium.

De winnaar wordt uiterlijk de dag na de selectie op het in het deelnameformulier aangegeven e-mailadres verwittigd. De winnaar moet alle redelijk door Smeg Belgium opgevraagde informatie (o.m. de adresgegevens, het rijksregisternummer, het geslacht, de volledige naam, het emailadres,… ) dit binnen de 3 dagen na dergelijk verzoek bezorgen. Op voorwaarde dat de winnaar de opgevraagde informatie tijdig heeft aangeleverd, wordt de Prijs binnen de 16 weken na de selectie per zending (op kosten van Smeg Belgium) afgeleverd op het in het deelnameformulier aangegeven afleveradres. 

De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten, om welke reden dan ook.

 

IV.         De prijs

De prijs betreft voor de winnaar de Coca Cola x Smeg-koelkast 'Unity' (FAB28RDUN5) ter waarde van € 2699,00 EUR incl. btw (de “Prijs”). De Prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden omgewisseld voor geld. De winnaar is verantwoordelijk voor alle kosten en verplichtingen die gepaard gaan met de Prijs met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, eventuele belastingen die verschuldigd zouden zijn.

Elke persoon, die zal worden geïdentificeerd aan de hand van het e-mailadres dat hij/zij heeft aangegeven in het deelnameformulier, kan maar één Prijs winnen.

Smeg Belgium behoudt zich het recht voor om een andere prijs te geven wanneer er technische problemen of andere problemen zouden zijn met betrekking tot de Prijs die onafhankelijk zijn van haar wil.

 

V.             Controle van de wedstrijd

Smeg Belgium houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd. Smeg Belgium behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van de Wedstrijd indien deze niet aan alle voorwaarden van het wedstrijdreglement voldoen of in geval van misleiding of bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens), zonder dat enige vergoeding verschuldigd is door Smeg Belgium. Smeg Belgium behoudt zich in die gevallen ook het recht voor teruggave te vragen van de eventueel reeds overhandigde Prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Smeg Belgium geleden schade (inclusief imago-schade). Alleen indien dit nog op redelijke wijze mogelijk is, zal Smeg Belgium een andere winnaar selecteren.

 

VI.           Aansprakelijkheid

Zonder afbreuk te doen aan bepalingen van dwingend recht, kan Smeg Belgium slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door haar eigen zware of opzettelijke fout, fraude of bedrog. Voor overige fouten is Smeg Belgium niet aansprakelijk. Smeg Belgium is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Smeg Belgium is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door incorrect of onrechtmatig gebruik van de Prijs.

Smeg Belgium, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

Smeg Belgium, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar.

Onverminderd het hiervoor bepaalde, kan Smeg Belgium niet aansprakelijk gesteld worden voor 

−       het niet (tijdig) leveren van de Prijs in het geval dat de winnaar het deelnameformulier niet correct heeft ingevuld;

−       spelfouten, andere fouten en technische problemen. Als het verloop van de Wedstrijd door een technisch incident (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de Website en de verbreking van de verbinding) verstoord zou worden, zal Smeg Belgium alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren.

 

VII.          Privacy verklaring

Smeg Belgium en de door haar bij de wedstrijd betrokken derden,  gebruiken de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt.

In de privacy verklaring wordt uiteengezet op welke manier Smeg Belgium de persoonsgegevens van deelnemers zal verwerken.

 

VIII.         Wijziging van de wedstrijdvoorwaarden en annulering van de wedstrijd

Smeg Belgium behoudt zich het recht voor dit wedstrijdreglement te wijzigen of de Wedstrijd uit te stellen, aan te passen of te annuleren in geval van overmacht of indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen.

In het geval dat een of meer van de hierin opgenomen bepalingen om wat voor reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar zijn in enig opzicht, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

 

IX.          Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit wedstrijdreglement wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot de Wedstrijd en dit wedstrijdreglement behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Smeg Belgium.

 

X.         Vragen en opmerkingen

Indien u vragen of klachten heeft, kan u tot 1 maand na afloop van de Wedstrijd met Smeg Belgium contact opnemen via een gedateerde en ondertekende brief aan Smeg Belgium, Schoonmansveld 12, 2870 Puurs-Sint-Amands (t.a.v. Marketing) of door een e-mail te sturen naar info@smeg.be.